Een ogenblik geduld a.u.b.

7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente

De door-/toerekening van rente aan de grondexploitatie, projectfinanciering aan het betreffende taakveld en de toerekening van rente aan de taakvelden via de rente-omslag wordt geboekt op deze categorie. De toerekening gebeurd door het boeken van een negatieve last op deze categorie op het taakveld Treasury en positieve lasten op de betreffende taakvelden.

Ook de rentelast over het eigen vermogen en de rente over voorzieningen wordt in de administratie verantwoord op deze categorie.

Hetzelfde geldt voor de rentebaten over het eigen vermogen; ook deze moeten (altijd) op deze categorie worden verantwoord (ook als deze uiteindelijk aan de reserves worden toegevoegd).