Een ogenblik geduld a.u.b.

3.2 - Duurzame goederen

Zie de algemene toelichting onder 3. Goederen en diensten.

Onder duurzame goederen vallen alle goederen waarvan de economische levensduur ten minste een jaar is. Het maakt daarbij niet uit of de aanschaf in één keer wordt afgeschreven, of in een aantal termijnen.

Tot de lasten op deze categorie wordt niet alleen de aankoop van een bestaand vermogensobject gerekend. Ook de lasten met betrekking tot de totstandkoming van een geheel nieuw vermogensobject worden hiertoe gerekend, al dan niet in termijnen betaald.

Ook nieuwe of bestaande vaste activa die als kapitaaloverdrachten in natura zijn ontvangen of zijn geleverd worden gerekend tot deze categorie (en waarbij de kapitaaloverdracht moet worden tegen geboekt bij respectievelijk de baten of lasten op een categorie onder de Kapitaaloverdrachten).

Aankoop duurzame goederen is inclusief grond?

Als de in de transactie niet alleen bestaat uit de aankoop van duurzame goederen, maar ook uit overdracht van grond, dan is de behandeling van de aankoop afhankelijk van de omstandigheden. Wordt namelijk aan de onderstaande voorwaardes voldaan:

 • de waardes van elk van de twee componenten zijn afzonderlijk substantieel;
 • de grond en de opstallen zijn afzonderlijk van belang,

dan moet de aankoop worden gesplitst in 3.1 Grond en 3.2 Duurzame goederen.

Kan de waarde van de grond niet worden gescheiden van de waarde van de bouwwerken die erop staan, dan moeten de activa tezamen worden ingedeeld bij het actief met de hoogste waarde.

Categorie 3.2 Duurzame goederen is te verdelen in de volgende vijf groepen:

 1. Onroerende zaken
  Tot deze groep worden gerekend de (ver)koopsommen van bestaande gebouwen, water- en wegenbouwkundige werken en andere onroerende zaken. Tot deze rubriek worden ook gerekend onroerende zaken die zijn verkregen op basis van financial lease.
  In gevallen waarbij ruiling plaatsvindt, dienen de aankoop- en verkoopsommen bruto te worden verantwoord.
  Verder behoren hiertoe de ontvangsten wegens verkoop van de bij afbraak vrijgekomen materialen.Voor overige verkopen duurzame goederen in erfpacht geldt hetzelfde als voor erfpacht van gronden (zie categorie 3.3 Pachten).
 2. Uitbestede investeringen
  Deze bestaan uit de kosten van uitbesteding van investeringswerken of onderdelen daarvan, al dan niet in termijnen betaald.
  Hiertoe wordt ook gerekend de betaling aan een instelling die optreedt als ‘bouwheer’ voor een investeringswerk of een onderdeel daarvan en waarbij het investeringswerk of een onderdeel daarvan na de totstandkoming volgens afspraak in bezit wordt verkregen. NB de ‘bouwheer’ dient deze ontvangsten te boeken als baten 3.2 Duurzame goederen.
  De kosten van investeringswerken omvatten niet alleen de betalingen voor werkzaamheden van de aannemers, maar ook de kosten van de voorbereiding, het ontwerp, de begeleiding tijdens de bouw en de kosten van de eigendomsoverdracht.
  Tot de investeringswerken worden onder meer gerekend:
  • nieuwbouw van gebouwen, met inbegrip van de daartoe behorende installaties, parkeerterreinen, aan- en afritten en groenvoorzieningen;
  • her- en verbouw en restauratie van bestaande gebouwen;
  • aanleg of vervanging van verwarmings- en airconditioninginstallaties, liften, machines en andere installaties, welke aard- of nagelvast verbonden worden of zijn met bestaande gebouwen;
  • aanleg van water- en wegenbouwkundige werken, zoals (water)wegen en paden, dijken, havens, vaarten, kanalen, bruggen, duikers, sluizen, tunnels, viaducten en andere kunstwerken, afvoerputten, riolen, persleidingen, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties, met inbegrip van de daartoe behorende machines en andere installaties, aan- en afritten en groenvoorzieningen;
  • uitbreiding of verbetering van bestaande water- en wegenbouwkundige werken;
  • aanleg of vervanging van verkeerslichtinstallaties, remmings- en andere rivier- en kanaalwerken, bewegingswerken, machines en andere installaties welke aard- of nagelvast worden of zijn verbonden met water- en wegenbouwkundige werken;
  • aanleg en inrichting van terreinen voor opslag en berging, sportterreinen, vliegvelden, terreinen voor openluchtrecreatie, zoals plantsoenen, parken, hertenkampen, kinderboerderijen, kampeerterreinen en volkstuinen;
  • werken in verband met de uitvoering van de Ontgrondingenwet;
  • slopen van opstallen en kunstwerken, egaliseren van terreinen, dempen van kanalen en sloten en dergelijke werken, krotopruiming;
  • de gekochte en in eigen beheer geproduceerde computerprogrammatuur;
  • de aanschaf van inventaris bij ingebruikneming van accommodaties en van (reserve)onderdelen en hulpstukken bij aankoop van duurzame roerende zaken;
  • onderzoekingen in eigen beheer of door derden.
 3. Duurzame roerende zaken
  Tot deze rubriek worden gerekend de duurzame roerende zaken die al dan niet zijn verkregen op basis van financial lease. Hier onder vallen onder andere:
  • auto’s, vaartuigen, rollend en varend materieel, fietsen en bromfietsen;
  • meubilair, kantoormachines en andere inventarisstukken, stoffering;
  • muziekinstrumenten, gymnastiektoestellen, materialen voor sportbeoefening;
  • verkeerslichtinstallaties, tijdaanwijzers, parkeermeters; installaties, machines, werktuigen, apparatuur, instrumenten, gereedschappen;
  • dieren;
  • duurzame roerende zaken welke aard- en nagelvast verbonden waren aan onroerende zaken;
  • objecten voor verzamelingen in musea.
 4. Overdrachtskosten
  Zowel voor vaste activa als voor grond bestaan de ten laste van de nieuwe eigenaar komende kosten van de eigendomsoverdracht uit:
  • kosten voor de oplevering van (nieuwe of bestaande) activa op de vereiste plaats en tijd, zoals vervoer-, installatie- en oprichtingskosten enz.;
  • gemaakte kosten of betaalde vergoedingen voor deskundige bijstand, zoals honoraria voor landmeters, ingenieurs, advocaten, taxateurs enz., en commissies betaald aan makelaars, veilingmeesters enz.;
  • door de nieuwe eigenaar verschuldigde belastingen op de eigendomsoverdracht van de activa. Deze belastingen zijn belastingen op de diensten van de intermediairs en belastingen op eigendomsoverdracht, maar geen belastingen op de gekochte activa.
  • Al deze overdrachtskosten moeten (door de nieuwe eigenaar) op deze categorie worden verantwoord.
 5. Kosten van voorbereiding en ontwerp die direct samenhangen met investeringsprojecten.

  Niet tot deze categorie behoren:

  • vergoedingen voor bedrijfs- en inkomensschade die geen onderdeel vormen van de koopsommen; deze worden gerekend tot de kapitaaloverdrachten (zie Kapitaaloverdrachten);
  • kosten van derden voor het ontwerpen, vaststellen en herzien van algemene plannen (zie 3.8 Overige goederen en diensten).